เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@cysmile

Travel License : 11/08763

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6วัน 5คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

รหัสทัวร์

CN_QW00024

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ย. 67 - 01 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

16,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qingdao Airlines

พ.ย. 67

17,990฿

01-06

16,990฿

03-08

17,990฿

08-13

16,990฿

10-15

17,990฿

15-20

16,990฿

17-22

17,990฿

22-27

16,990฿

24-29

17,990฿

29-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

19,990฿

01-06

19,990฿

06-11

17,990฿

08-13

17,990฿

13-18

16,990฿

15-20

17,990฿

20-25

17,990฿

22-27

23,990฿

27-01ม.ค.

ม.ค. 68

19,990฿

01-06

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

03 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

16,990

-

-

5,000

6,000

-

35

08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

16,990

-

-

5,000

6,000

-

35

15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

16,990

-

-

5,000

6,000

-

35

22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

16,990

-

-

5,000

6,000

-

35

29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

01 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

19,990

-

-

5,000

6,000

-

35

06 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

19,990

-

-

5,000

6,000

-

35

08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

16,990

-

-

5,000

6,000

-

35

20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

17,990

-

-

5,000

6,000

-

35

27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

23,990

-

-

5,000

6,000

-

35

01 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68

19,990

-

-

5,000

6,000

-

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

Day : 2

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

Day : 3

เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

Day : 4

เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

Day : 5

OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง

Day : 6

สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @cysmile

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง